Chùa Việt ở Bangkok

Hôm nay là Ngày Phật Đản bên Thái Lan, tuần trước thì mình đã có viết về Phật giáo ảnh hưởng đến tư tưởng vương quyền ở Thái, còn tuần này thì mình muốn viết một tí về chùa Việt ở Bangkok. Bản thân mình là người vô thần, tuy nhiên mình cũng thường tham quan chùa, nhà thờ, và đền thờ của các tôn giáo khác nhau. Lịch sử kinh tế chính trị không thể tách rời lịch sử tôn giáo. Từ góc độ khoa học, tôn giáo là một trong các nhân tố ảnh hưởng hành vi kinh tế. Do đó, mặc dù mình không phải là người hiểu biết về tôn giáo, mình vẫn trân trọng các giá trị nhân văn mà các triết lý tôn giáo mang đến cho nhân loại. Vô thần luận không nên được hiểu theo lối tư duy nhị nguyên, bác bỏ vai trò của tôn giáo.

Read →